Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Regionale Energie Scanner en de overeenkomsten tussen Regionale Energie Scanner en haar deelnemers.
 • Onder Regionale Energie Scanner wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan Saleskantoor gevestigd te Capelle aan den Ijssel aan de Rivium Boulevard 301, die met de handelsnaam Regionale Energie Scanner haar diensten aanbiedt onder andere via de website Regionale Energie Scanner.nl.
 • Onder deelnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die zich bij Regionale Energie Scanner heeft aangemeld voor één of meerdere van de door haar aangeboden diensten en/of (bespaar)mogelijkheden.
 • Onder overeenkomst wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst tussen Regionale Energie Scanner en de deelnemer in het kader waarvan Regionale Energie Scanner informatie verstrekt over producten of diensten van bij haar aangesloten leveranciers en desgewenst bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen deelnemer en leverancier(s) betreffende die producten of diensten.
 • Onder leverancier wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming die met Regionale Energie Scanner een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan de deelnemer de producten of diensten die de betreffende onderneming aanbiedt al dan niet met korting op de gehanteerde prijs kan afnemen.
 • Alle informatie en aanbiedingen van Regionale Energie Scanner welke zij op haar website, telefonisch of anderzijds kenbaar maakt, zijn geheel vrijblijvend. Regionale Energie Scanner streeft ernaar om alle informatie op haar website en via andere uitingen zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Regionale Energie Scanner maakt echter een uitdrukkelijk voorbehoud ten aanzien van ontwikkelingen en/of prijswijzigingen nadat de laatste wijzigingen op haar website zijn doorgevoerd.

 • Artikel 2 – Aanmelding bij Regionale Energie Scanner
 • Iedere deelnemer kan zich maximaal één keer inschrijven bij Regionale Energie Scanner.
 • Regionale Energie Scanner is bevoegd de aanmelding van een deelnemer te weigeren.
 • Door inschrijving komt een overeenkomst tot stand tussen Regionale Energie Scanner en de deelnemer op grond waarvan Regionale Energie Scanner kosteloos haar diensten ter beschikking van de deelnemer stelt.
 • Indien de deelnemer zich heeft aangemeld bij Regionale Energie Scanner via het daarvoor op de website opgenomen aanmeldingsformulier, wordt de deelnemer geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de onderhavige toepassing algemene voorwaarden die op de website zijn opgenomen.

 • Artikel 3 – Wijziging Algemene Voorwaarden
 • Regionale Energie Scanner heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden met betrekking tot het product of de dienst van Regionale Energie Scanner te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op haar website van kracht. Regionale Energie Scanner adviseert daarom eenieder om deze voorwaarden op de website regelmatig te bekijken.
 • Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dan heeft hij het recht de deelneming te beëindigen.
 • Indien de deelnemer de deelneming niet binnen een maand na wijziging van de algemene voorwaarden beëindigt wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. Aldus maken de gewijzigde voorwaarden vanaf ingangsdatum deel uit van de overeenkomst tussen Regionale Energie Scanner en de deelnemer.

 • Artikel 4 – Informatieverstrekking door deelnemer
 • De deelnemer is verplicht alle gegevens volledig en correct op het aanmeldingsformulier op de website van Regionale Energie Scanner in te vullen.
 • Indien zich na aanmelding wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient de deelnemer dit aan Regionale Energie Scanner door te geven. Regionale Energie Scanner is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet ontvangen hebben van informatie door de deelnemer vanwege onjuist verstrekte (adres) gegevens aan Regionale Energie Scanner.

 • Artikel 5 – Privacy
 • Regionale Energie Scanner neemt de gegevens van de deelnemer op in een database met inachtneming van de AVG. De gegevens zullen nimmer zonder expliciete toestemming van de deelnemer aan derden worden verstrekt.
 • De gegevens van de deelnemer zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van het zoeken naar passende bespaarmogelijkheden door Regionale Energie Scanner alsmede voor de noodzakelijke communicatie ten behoeve van de door deelnemer afgesloten contracten met leveranciers en andere informatievoorziening ten aanzien van diensten van Regionale Energie Scanner. Tevens worden gegevens uitgewisseld met de door Regionale Energie Scanner voor de deelnemer gecontracteerde leveranciers.
 • Door inschrijving bij Regionale Energie Scanner stemt de deelnemer er expliciet mee in, dat Regionale Energie Scanner via e-mail, telefoon of per post aanbiedingen en nieuwsbrieven toezendt. Deze toestemming kan schriftelijk, waaronder per email worden ingetrokken.
 • Bij het einde van het deelnemerschap zullen de gegevens van de deelnemer worden verwijderd.

 • Artikel 6 – Totstandkoming overeenkomst met leverancier en toepasselijkheid
 • De overeenkomst tussen de betreffende leverancier en de deelnemer komt tot stand op het moment dat tussen de deelnemer en de leverancier een verkoop op afstand tot stand is gekomen en deze middels een voicelog is vastgelegd. Regionale Energie Scanner treedt slechts op als bemiddelaar. De overeenkomst wordt dan ook uitsluitend tussen de deelnemer en leverancier gesloten.
 • Op afgesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier van toepassing.
 • Behoudens producten waarvoor een wettelijke uitzondering (7:46d, lid4 BW) geldt, heeft de deelnemer gedurende zeven (7) werkdagen na aanmelding voor een specifiek product het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Voor energieproducten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Dit kan middels een aan betreffende aanbieder gerichte e-mail of brief.